معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری تعمیر و بازسازی پوشش محافظ داخلی (لاینینگ) دودکش واحد (4) نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1398/08/25
مهلت خرید اسناد تا:1398/09/03
تاریخ گشایش پاکت ها1398/09/17
میزان سپرده(ريال)272,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf