معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین اکسپنشن های کانال های بویلر نیروگاه بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/08/19
مهلت خرید اسناد تا:1398/08/26
تاریخ گشایش پاکت ها1398/09/12
میزان سپرده(ريال)740,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه دنیای اقتصاد 1398/08819<br>روزنامه ثروت 1398/08/22
توضیحات:مناقصه شماره 17/م/98
پیوست ها:
صورت جلسه تجدید.pdf