معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:فروش ساختمان شماره 2 شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی واقع در میدان ولیعصر
نوع معاملهمزایده
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
مهلت خرید اسناد از:1398/08/06
مهلت خرید اسناد تا:1398/08/11
تاریخ گشایش پاکت ها1398/08/21
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:
توضیحات:تاریخ بازدید :98/08/12 لغایت 98/08/18از ساعت8:00 الی 16:00-- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تا ساعت 9:00 روز سه شنبه مورخ 98/08/21 -- زمان بازگشایی: ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 98/08/21
پیوست ها:
آگهی.pdf    
روزنامه.jpg    
مزایده.pdf