معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات گیربکس لانگستروم نیروگاه بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1441/03/08
مهلت خرید اسناد تا:1441/03/15
تاریخ گشایش پاکت ها1441/04/04
میزان سپرده(ريال)477,500,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه راه مردم تاریخ&nbsp; 1398/08/14<br>روزنامه حسبان تاریخ 1398/08/18
توضیحات:مناقصه شماره 16/م/98
پیوست ها:
صورت جلسه پیش از فراخوان.pdf