معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوله، ساخت و نصب(مونتاژو دمونتاژ) و تعمیرات pressure part بویلر نیروگاه بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/08/14
مهلت خرید اسناد تا:1398/08/21
تاریخ گشایش پاکت ها1398/09/10
میزان سپرده(ريال)2,300,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه تماشاگران امروز تاریخ 1398/08/14<br>روزنامه ابتکار تاریخ 1398/08/18
توضیحات:مناقصه شماره 15/م/98
پیوست ها:
صورت جلسه تجدید.pdf