معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید 12 عدد شعله بین آسک و 6 عدد شعله بین میتسوبیشی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق تهران
مهلت خرید اسناد از:1398/08/11
مهلت خرید اسناد تا:1398/08/29
تاریخ گشایش پاکت ها1398/09/17
میزان سپرده(ريال)500,000,000
روزنامه های درج آگهی:
توضیحات:
پیوست ها:
Flame Detector.pdf    
پیشنهاد قیمت.pdf    
تجدید مناقصه 98-5.pdf    
دعوتنامه خرید شعله بین آسک و میتسوبیشی.pdf    
ضمانتنامه ها .pdf    
قرارداد خرید .pdf    
لیست سهامداران بالای 5درصد.pdf