معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ابزار آلات الکتریک، ابزار دقیق و مکانیک نیروگاه ایسین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/08/13
مهلت خرید اسناد تا:1398/08/20
تاریخ گشایش پاکت ها1398/09/03
میزان سپرده(ريال)301,985,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه روزان مورخ 1398/08/13<br>روزنامه جام جم مورخ 1398/08/16
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 10/م/98
پیوست ها:
صورت جلسات مناقصه.rar