معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور نیروگاه ایسین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1441/03/07
مهلت خرید اسناد تا:1441/03/14
تاریخ گشایش پاکت ها1441/03/27
میزان سپرده(ريال)415,250,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه تجارت تاریخ 1398/08/13<br>روزنامه رویداد امروز تاریخ 1398/08/16
توضیحات:مناقصه شماره 14/م/98
پیوست ها:
صورت جلسه پیش از فراخوان.pdf