معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری خدمات درمانی و امدادی کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1441/02/29
مهلت خرید اسناد تا:1441/03/08
تاریخ گشایش پاکت ها1441/03/30
میزان سپرده(ريال)257,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری و استان قزوین
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf