معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و نیسان وانت و وانت دو کابین در مأموریتهای درون و برون شرکتی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1441/02/21
مهلت خرید اسناد تا:1441/03/05
تاریخ گشایش پاکت ها1441/03/16
میزان سپرده(ريال)250,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf