معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه خرید دیسشارژ کیسینگ پمپ آب خنک کن نیروگاه بخار بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/07/29
مهلت خرید اسناد تا:1398/08/06
تاریخ گشایش پاکت ها1398/08/19
میزان سپرده(ريال)1,075,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سایه 1398/07/29<br>روزنامه عصر ایران 1398/08/02<br>
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 12/م/98
پیوست ها:
صورت جلسات مناقصه.rar