معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه خرید دیسشارژ کیسینگ پمپ آب خنک کن نیروگاه بخار بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1441/02/22
مهلت خرید اسناد تا:1441/02/29
تاریخ گشایش پاکت ها1441/03/13
میزان سپرده(ريال)1,075,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سایه 1398/07/29<br>روزنامه عصر ایران 1398/08/02<br>
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 12/م/98
پیوست ها:
صورت جلسات مناقصه.rar