معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه خرید لوازم الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه ایسین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/07/29
مهلت خرید اسناد تا:1398/08/06
تاریخ گشایش پاکت ها1398/08/19
میزان سپرده(ريال)18,571,414,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه کیمیای وطن تاریخ 1398/07/29<br>روزنامه کارون تاریخ 1398/08/02
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 06/م/98
پیوست ها:
صورت جلسات مناقصه.rar