معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی یک مرحله ای داربست بندی و تخته ریزی نیروگاه اصفهان و هسا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
مهلت خرید اسناد از:1398/07/15
مهلت خرید اسناد تا:1398/07/25
تاریخ گشایش پاکت ها1398/07/28
میزان سپرده(ريال)75,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز مورخ98/7/11
توضیحات:تلفن تماس 5083-03137895080 اداره تدارکات و بازرگانی
پیوست ها:
4-98.jpg