معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و خرید تجهیزات PLC واحد های گازی GEF5 نیروگاه گازی بوشهر
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
مهلت خرید اسناد از:1398/07/10
مهلت خرید اسناد تا:1398/07/13
تاریخ گشایش پاکت ها1398/07/28
میزان سپرده(ريال)2,000,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:دریافت اسناد مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد میباشد
پیوست ها:
kholase.jpg    
pish2.zip