معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید ابزار آلات الکتریک ، ابزار دقیق و مکانیک نیروگاه ایسین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/07/06
مهلت خرید اسناد تا:1398/07/13
تاریخ گشایش پاکت ها1398/07/28
میزان سپرده(ريال)301,985,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه آرمان ملی تاریخ 1398/07/06<br>روزنامه ابتکار تاریخ 1398/07/13
توضیحات:مناقصه شماره 10/م/98
پیوست ها:
صورت جلسات مناقصه.rar