معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه محدود دو مرحله ای خرید دو ست پره ثابت توربین واحد BBC و BST نیروگاه گازی شیراز
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
مهلت خرید اسناد از:1398/07/03
مهلت خرید اسناد تا:1398/07/06
تاریخ گشایش پاکت ها1398/07/21
میزان سپرده(ريال)3,568,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات- روزنامه درج آگهی ارزیابی کیفی به جهت تهیه لیست کوتاه
توضیحات:
پیوست ها: