معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:ساخت پره هاي ثابت رديف اول توربين هاي HP و IP واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1398/07/02
مهلت خرید اسناد تا:1398/07/11
تاریخ گشایش پاکت ها1398/07/24
میزان سپرده(ريال)291,700,000
روزنامه های درج آگهی:جمهوري اسلامي و اقتصادي شروع مورخه هاي 31 شهريور و 1 مهر ماه سال 98
توضیحات:مناقصه 98.12 مربوط به شركت مديريت توليد برق نكا
پیوست ها:
tender doc.98.12.zip