معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دیسشارژ کیسینگ پمپ آب خنک کن نیروگاه بخار بندرعباس
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/07/01
مهلت خرید اسناد تا:1398/07/08
تاریخ گشایش پاکت ها1398/07/21
میزان سپرده(ريال)1,075,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه خریدار تاریخ 1398/07/01<br>روزنامه هفت صبح تاریخ 1398/07/04
توضیحات:مناقصه شماره 12/م/98
پیوست ها:
مستند سازی دیسشارژ کیسینگ.pdf