معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه خرید آجرهای محفظه احتراق واحدهای گازی نیروگاه ایسین (V94.2 Ver. 5)
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/07/01
مهلت خرید اسناد تا:1398/07/08
تاریخ گشایش پاکت ها1398/07/21
میزان سپرده(ريال)384,657,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه نسل فردا تاریخ 1398/07/01<br>روزنامه شرق تاریخ 1398/07/04<br>
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 09/م/98
پیوست ها:
صورت جلسات.rar