معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری روکش آسفالت از مهمانسرا تا انبارهای قوسی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1398/06/24
مهلت خرید اسناد تا:1398/06/31
تاریخ گشایش پاکت ها1398/07/17
میزان سپرده(ريال)200,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf