معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید 2400عدد فیلتر هوای ورودی توربین گازی V94.2
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
مهلت خرید اسناد از:1398/06/12
مهلت خرید اسناد تا:1398/06/17
تاریخ گشایش پاکت ها1398/06/30
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:
توضیحات:
پیوست ها: