معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید ضد یخ برای ایستگاه گاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین با شماره (06/98)
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
مهلت خرید اسناد از:1398/06/05
مهلت خرید اسناد تا:1398/06/09
تاریخ گشایش پاکت ها1398/06/25
میزان سپرده(ريال)425,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات و مزایده مناقصه
توضیحات:
پیوست ها:
پیش از فراخوان 9806.zip    
کمیته فنی بازرگانی.doc