معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:استقرار سیستم su assistant txp-sppa t2000 در نیروگاه ایسین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/06/05
مهلت خرید اسناد تا:1398/06/13
تاریخ گشایش پاکت ها1398/06/31
میزان سپرده(ريال)
روزنامه های درج آگهی:روزنامه ابتکار در تاریخ 1398/06/06<br>روزنامه اقتصاد ملی در تاریخ 1398/06/09
توضیحات:تجدید مناقصه شماره 07/م/98
پیوست ها:
فرم های مناقصه.rar