معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:انجام عملیات اورهال واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین و تأمین قطعات یدکی مورد نیاز (03/98)
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق خراسان
مهلت خرید اسناد از:1398/06/04
مهلت خرید اسناد تا:1398/06/09
تاریخ گشایش پاکت ها1398/06/25
میزان سپرده(ريال)1,650,000,000
روزنامه های درج آگهی:خراسان
توضیحات:
پیوست ها:
پیش از 9803فراخوان.zip