معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید آجرهای محفظه احتراق واحدهای گازی نیروگاه ایسین (V94.2 Ver. 5)
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/06/05
مهلت خرید اسناد تا:1398/06/12
تاریخ گشایش پاکت ها1398/06/24
میزان سپرده(ريال)384,657,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه آفرینش در تاریخ 1398/06/05<br>روزنامه کائنات در تاریخ 1398/06/09
توضیحات:مناقصه شماره 09/م/98
پیوست ها:
فرم های مناقصه.rar