معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید لوازم الکتریک و ابزار دقیق نیروگاه ایسین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/06/05
مهلت خرید اسناد تا:1398/06/12
تاریخ گشایش پاکت ها1398/07/07
میزان سپرده(ريال)1,857,141,400
روزنامه های درج آگهی:روزنامه کیهان در تاریخ 1398/06/05<br>روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 1398/06/09
توضیحات:مناقصه شماره 06/م/98
پیوست ها:
صورت جلسات مناقصه.rar