معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:بازسازي پره هاي توربين واحد گازي نيروگاه شهيد سليمي نكا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1398/05/30
مهلت خرید اسناد تا:1398/06/07
تاریخ گشایش پاکت ها1398/06/23
میزان سپرده(ريال)635,520,000
روزنامه های درج آگهی:درج در روزنام سیاست روز مورخه 28 و 30 مرداد 98
توضیحات:تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت 98/6/21 ساعت 16 می باشد
پیوست ها:
tender docs.98.16.zip