معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید بلبرینگ SKF جهت نیروگاه بخار ایرانشهر
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان
مهلت خرید اسناد از:1398/04/26
مهلت خرید اسناد تا:1398/05/06
تاریخ گشایش پاکت ها1398/05/23
میزان سپرده(ريال)375,000,000
روزنامه های درج آگهی:اطلاعات
توضیحات:
پیوست ها: