معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:استقرار سیستم su assistant txp-sppa t2000 در نیروگاه ایسین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/05/12
مهلت خرید اسناد تا:1398/05/19
تاریخ گشایش پاکت ها1398/06/03
میزان سپرده(ريال)360,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه ستاره صبح در تاریخ 98/05/12<br>روزنامه تفاهم در تاریخ 98/05/15<br>
توضیحات:منتاقصه شماره 07/م/98
پیوست ها:
فرم های مناقصه.rar