معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید نه ست چرخ دنده جهت ACC نیروگاه بخار ایرانشهر
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
مهلت خرید اسناد از:1398/05/12
مهلت خرید اسناد تا:1398/05/19
تاریخ گشایش پاکت ها1398/06/03
میزان سپرده(ريال)948,695,400
روزنامه های درج آگهی:روزنامه مزایده مناقصه
توضیحات:
پیوست ها: