معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خريد با آزمايش ده دست كامل از پره هاي متحرک رديف اول و ده دست کامل از پره های متحرک ردیف دوم توربين گازي GE-F5 بهمراه ملحقات مربوطه
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
مهلت خرید اسناد از:1398/05/08
مهلت خرید اسناد تا:1398/05/13
تاریخ گشایش پاکت ها1398/05/30
میزان سپرده(ريال)1
روزنامه های درج آگهی:روزنامه مزایده مناقصه
توضیحات:مبلغ تضمین فرایند اجرای کار معادل پنج درصد مبلغ پیشنهادی میباشد
پیوست ها: