معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید با آزمایش و تحویل ده دست کامل از پره های ثابت ردیف اول توربین گازی GE-F5 به همراه متعلقات مربوطه .
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
مهلت خرید اسناد از:1398/05/08
مهلت خرید اسناد تا:1398/05/13
تاریخ گشایش پاکت ها1398/05/30
میزان سپرده(ريال)2
روزنامه های درج آگهی:روزنامه مناقصه و مزایده
توضیحات:مبلغ تضمین فرایند اجرای کار معادل پنج دصد مبلغ پیشنهادی میباشد
پیوست ها: