معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:خرید با آزمایش و تحویل هفت دست کامل از پره های ثابت ردیف دوم توربین گازی GE-F5 به همراه متعلقات مربوطه .
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق زاهدان
مهلت خرید اسناد از:1398/05/08
مهلت خرید اسناد تا:1398/05/13
تاریخ گشایش پاکت ها1398/05/30
میزان سپرده(ريال)5
روزنامه های درج آگهی:رو.زنامه مناقصه مزایده
توضیحات:مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار پنج درصد مبلغ پیشنهادی میباشد
پیوست ها: