معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:رنگ آمیزی استراکچرها و دیواره های جانبی واحد 4 بخار و S5 سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق نکا
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی
مهلت خرید اسناد از:1398/05/06
مهلت خرید اسناد تا:1398/05/15
تاریخ گشایش پاکت ها1398/05/27
میزان سپرده(ريال)276,000,000
روزنامه های درج آگهی:درج در روزنامه های مناقصه و مزایده  و تجارت مورخه 6 و 7 مرداد 98
توضیحات:
پیوست ها:
tender doc 98.11.zip