معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:تجدید مناقصه خرید فیلترهای هوای نیروگاه ایسین
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق بندرعباس
مهلت خرید اسناد از:1398/05/07
مهلت خرید اسناد تا:1398/05/14
تاریخ گشایش پاکت ها1398/05/27
میزان سپرده(ريال)1,680,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه 19 دی تاریخ 98/05/07<br>روزنامه کارون تاریخ 98/05/10
توضیحات:تجدید مناقصه 03/م/98
پیوست ها:
فرم های مناقصه.rar