معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری رنگ آمیزی دیواره توربین هال نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهمناقصه
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1398/05/05
مهلت خرید اسناد تا:1398/07/04
تاریخ گشایش پاکت ها1398/07/20
میزان سپرده(ريال)153,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:مناقصه در مورخ 98/06/03 تجدید گردید.<br>مناقصه در مورخ 98/06/27 تجدید گردید.
پیوست ها:
تجدید بار دوم دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
تجدید دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf    
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf