معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان:واگذاری رنگ آمیزی دیواره توربین هال نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
نوع معاملهعمومی دو مرحله ای
شرکت متقاضی:شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
مهلت خرید اسناد از:1398/05/05
مهلت خرید اسناد تا:1398/05/14
تاریخ گشایش پاکت ها1398/06/02
میزان سپرده(ريال)153,000,000
روزنامه های درج آگهی:روزنامه سراسری
توضیحات:
پیوست ها:
دعوتنامه شرکت در مناقصه.pdf