معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پایگاه اطلاع رسانی معاملات
واگذاری رنگ آمیزی دیواره توربین هال نیروگاه بخار شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
پایان مهلت خرید اسناد:1398/05/14
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/06/02

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید نه ست چرخ دنده جهت ACC نیروگاه بخار ایرانشهر
پایان مهلت خرید اسناد:1398/05/19
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/06/03

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
استقرار سیستم su assistant txp-sppa t2000 در نیروگاه ایسین
پایان مهلت خرید اسناد:1398/05/19
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/06/03

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید نمک دانه بندی شده مصرفی واحدهای بخار و سیکل ترکیبی
پایان مهلت خرید اسناد:1398/05/20
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/06/03

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید لوله های دیواره و سقف اواپراتور بویلر واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
پایان مهلت خرید اسناد:1398/05/20
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/06/03

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
تهیه و ساخت Supporting Fin بویلر واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
پایان مهلت خرید اسناد:1398/05/20
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/06/03

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید روغن جهت نیروگاه بخار ایرانشهر
پایان مهلت خرید اسناد:1398/05/16
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/06/04پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی شماره 2-98 انجام خدمات فنی و اداری نیروگاه اصفهان وهسا
پایان مهلت خرید اسناد:1398/06/05
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/06/10

1 - 10 Next