معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پایگاه اطلاع رسانی معاملات
الحاقیه مناقصه95/304 نیروگاه شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد:1395/10/25
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1395/11/12

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه 95/304 نیروگاه شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد:1395/10/11
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1395/10/28


پیوندهای مفید