معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پایگاه اطلاع رسانی معاملات
انجام خدمات مربوط به حمل و نقل كاركنان نيروگاه شهيد سليمي نكا
پایان مهلت خرید اسناد:1398/04/26
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/05/09

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خريد ذغال سيستم تحريك ژنراتور واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
پایان مهلت خرید اسناد:1398/04/26
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/05/09


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
انجام تعمیرات دوره ای بلند مدت دو واحد گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
پایان مهلت خرید اسناد:1398/04/26
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/05/16

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید 2400 عدد فیلتر هوای مورد نیاز توربین های گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کران
پایان مهلت خرید اسناد:1398/04/29
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/05/16پایگاه اطلاع رسانی معاملات
برگزاری دوره های آموزش شغلی - تخصصی برای مشاغل کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا
پایان مهلت خرید اسناد:1398/05/03
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1398/05/16