معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق شرکت تولید نیروی برق شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد:1395/12/26
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396/01/28

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
تهیه و نصب آسانسور سیکل ترکیبی نکا
پایان مهلت خرید اسناد:1395/12/28
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396/01/09

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
بهره برداری و نگه داری ایستگاه گاز علی آباد
پایان مهلت خرید اسناد:1395/12/28
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396/01/09

فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
هیچ فراخوانی برای نمایش وجود ندارد.

پیوندهای مفید