معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
پایگاه اطلاع رسانی معاملات
فروش ساختمان شماره 2 شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی واقع در میدان ولیعصر
پایان مهلت خرید اسناد:1441/03/05
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1441/03/15


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور نیروگاه ایسین
پایان مهلت خرید اسناد:1441/03/14
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1441/03/27


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خرید 12 عدد شعله بین آسک و 6 عدد شعله بین میتسوبیشی
پایان مهلت خرید اسناد:1441/03/12
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1441/03/29

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
واگذاری خدمات درمانی و امدادی کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
پایان مهلت خرید اسناد:1441/03/08
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1441/03/30


پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات گیربکس لانگستروم نیروگاه بندرعباس
پایان مهلت خرید اسناد:1441/03/15
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1441/04/04

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین اکسپنشن های کانال های بویلر نیروگاه بندرعباس
پایان مهلت خرید اسناد:1441/03/20
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1441/04/06