معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
اسناد مناقصه خرید قطعات یدکی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد:1396/05/26
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396/06/15

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
اسناد مناقصه انجام عملیات اورهال واحدهای 1و2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد:1396/05/24
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396/06/07

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
صورتجلسه توجیهی مناقصه انجام عملیات اورهال نیروگاه شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد:1396/06/07
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396/06/07

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
الحاقیه مناقصه انجام عملیات اورهال واحد1و2 نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد:1396/06/06
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396/06/07

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی ابزار دقیق نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد:1396/05/22
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396/06/06

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
صورتجلسه بازگشایی پاکات فنی-بازرگانی مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد:1396/06/07
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396/06/05

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
صورت جلسه بازگشایی پاکات فنی-بازرگانی خرید لوازم یدکی الکتریک نیروگاه شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد:1396/06/07
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396/06/05

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
دعوتنامه بازگشایی پاکت مالی مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک نیروگاه شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد:1396/06/05
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396/06/05

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
دعوتنامه بازگشایی پاکت مالی مناقصه خرید لوازم یدکی الکتریک نیروگاه شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد:1396/06/05
تاریخ بازگشایی پاکت ها:1396/06/05

فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
هیچ فراخوانی برای نمایش وجود ندارد.

پیوندهای مفید