عنوان:خرید کوپلینگ انعطافی مابین توربین و جعبه دنده بار نیروگاه گازی صوفیان
تاریخ نمایش:1395/07/04
تاریخ انقضا:1395/07/15
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مناقصه عمومی بعد از تغییرات کوپلینگ انعطافی.pdf