عنوان:خرید پره های متحرک و ثابت (نازل) ردیف اول توربین نیروگاه گازی صوفیانGEF5
تاریخ نمایش:1395/07/11
تاریخ انقضا:1395/07/22
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی مناقصه.pdf