عنوان:انتخاب مشاور خدمات مهندسی نظارت کارگاهی ميروگاه boقشم و ايستگاه تقليل فشار گاز مربوطه
تاریخ نمایش:1395/09/15
تاریخ انقضا:1395/09/20
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
IMAGE0085.JPG    
معیار ، نحوه و پرسشنامه ارزیابی کیفی.pdf