عنوان:خرید یک دستگاه تنوره (HOT GAS CASING(HGC توربین گازی BBCGT9 نیروگاه گازی ارومیه به همراه متعلقات مربوطه
تاریخ نمایش:1395/09/06
تاریخ انقضا:1395/09/22
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق آذربايجان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
آگهی.pdf