عنوان:آگهی فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان کالا و تجهیزات نیروگاهی
تاریخ نمایش:1395/09/13
تاریخ انقضا:1395/09/17
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
13-9-95.jpg