عنوان: مدارک استعلام کف سازی ضد اسید ساختمان تزریق اسید برج واحد های 1،2،3،4 نیروگاه شهید مفتح همدان​​​
تاریخ نمایش:1395/09/09
تاریخ انقضا:1395/09/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شهيد مفتح
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
finall_edited_20161129_103843_edited_20161129_105643.pdf