عنوان:خدمات مهندسی نظارت کارگاهی احداث نيروگاه سيکل ترکيبی غرب مازندارن و ايستگاه تقليل فشار گاز مربوطه
تاریخ نمایش:1395/08/26
تاریخ انقضا:1395/09/03
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
DOC111213-004.pdf    
IMAGE0014.JPG