عنوان:بهره برداري،تعميرات، نگهداري جاري (O&M) واحد ها و تجهيزات جانبي نيروگاه سيکل ترکيبي شاهرود
تاریخ نمایش:1395/08/26
تاریخ انقضا:1395/09/01
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق شاهرود
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
5.jpg    
اسناد مناقصه تولید95301 -.pdf