عنوان:فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان کالا و تجهیزات
تاریخ نمایش:1395/08/16
تاریخ انقضا:1395/08/26
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
farakhan.pdf