عنوان:تجدید مناقصه بازسازی قطعات داغ توربین نیروگا ههای تحت پوشش
تاریخ نمایش:1395/08/15
تاریخ انقضا:1395/08/18
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق فارس
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:نیروگاه های بوشهر ، کنگان و شیراز
پیوست ها:
آگهی تجدید مناقصه.jpg