عنوان:آگهی فراخوان عمومی شناساسس تامین کنندگان کالا و تجهیزات نیروگاهی
تاریخ نمایش:1395/08/15
تاریخ انقضا:1395/08/16
شرکت متقاضی:شرکت توليد نيروی برق لوشان
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:
پیوست ها:
farakhan.pdf