عنوان:احداث بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبی گنو(محدود دو مرحله ای)
تاریخ نمایش:1395/08/12
تاریخ انقضا:1395/09/10
شرکت متقاضی:شرکت مادرتخصصی توليد نيروی برق حرارتی
معاونت/ دفتر/ واحد متقاضی:
توضیحات:&nbsp;در روزنامه های اطلاعات، ایران ، ايران نيوز ، تهران تايمز&nbsp; و Financial tribune نيز منتشر گرديده است.آگهی در دو نوبت 12 و 26 آبان انتشار می شود. <br>در صورت دریافت اسناد از طریق پایگاه اطلاع رسانی متقاضی میبایست طی نامه رسمی تا مهلت دریافت اسناد مراتب را به دفتر قراردادهای شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعلام نماید.
پیوست ها:
Geno English Notice.jpg    
Geno Persian Notice.jpg    
Geno Prequalification Questionnaire.pdf    
Geno Project Identification Report.pdf